<% if session("id")="" then Response.Redirect "../wooree_health/health.asp" end if %> <% sql = "select * from member where id ='" & session("id") & "'" '세션 값과 동일한 아이디를 가진 레코드의 정보를 가져온다. set rs = db.Execute(sql) id = rs("id") pwd1 = rs("pwd") name = rs("name") i_id1 = rs("jumin_no1") i_id2 = rs("jumin_no2") addr_no1 = rs("addr_no1") addr_no2 = rs("addr_no2") addr1 = rs("address1") addr2 = rs("address2") tel1 = rs("tel1") tel2 = rs("tel2") tel3 = rs("tel3") hp1 = rs("hp1") hp2 = rs("hp2") hp3 = rs("hp3") email = rs("email") %> ▒▒ 사상체질생식전문 (주)우리건강 ▒▒
<% log_com = request.querystring("log_com") if (request.form("log_id") = "") then log_id = request.querystring("log_id") log_pwd = request.querystring("log_pwd") else log_id = request.form("log_id") log_pwd = request.form("log_pwd") end if if (log_com = "logout") then session.abandon %> <% else if (log_id <> "") and (log_pwd <> "") then SQL = "select id from member where id = '" & log_id & "' and pwd = '" & log_pwd & "'" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open SQL, cn, 1 session("id") = log_id %> <% rs.Close Set rs = Nothing elseif (session("id") <> "") then s_id = session("id") %> <% else %> <% end if end if cn.Close Set cn = Nothing %>
 
아 이 디 :
비밀번호 :
 
 
<%=log_id%>님
환영합니다.
 LogOut
 
<%=s_id%>님
환영합니다.
 LogOut
 
아 이 디 :
비밀번호 :
 
(주)우리건강 > 회원가입
회원아이디 <%=id%>
비 밀 번 호 비밀번호확인
이   름 <%=name%>
주 민 번 호 <%=i_id1%>-<%=i_id2%>
주   소
-

전 화 번 호 - -
휴대폰번호 - -
E - mail
관 심 분 야 사상체질 다이어트
사상체질 분석
체질별 생식
건강정보
메일서비스 우리건강에서 보내드리는 웹진을 수신합니다.


[제 1본사]서울 마포구 공덕동 371 삼성공덕상가 5층 / 대표전화: 02-715-4905 / FAX: 02-715-4947 / 사업자등록번호 : 105-86-41334
[제 2본사]경기도 고양시 일산구 주엽동 81번지 뉴서울프라자 B1층 아케이드 71호 / 대표전화 : 031-921-1254 / FAX : 031-921-1278
Copyright ⓒ 2003 by wooree.com. All right reserved. E-mail : wooreehealth@korea.com