<% sub check_board() SQL = "select * from board_info_cmc where b_no=" & b_value rs.Open SQL, cn, 1 if (rs.recordcount) then board_name = rs("b_name") b_description = rs("b_description") b_menu = rs("b_menu") b_write = rs("b_write") '0:관리자 1:일반사용자 2:모든사용자 b_form = rs("b_form") '0:일반 1:제목, 날짜 2:Guest b_img = rs("b_img") else b_value = 1 board_name = "cmc_sasang_consult" b_description = "사상체질 상담실" b_menu = 1 b_write = 0 b_form = 0 b_img = "title" end if rs.Close end sub sub sel_menu() select case b_menu case 1 'response.write b_description case 4 'response.write b_description case 5 'response.write b_description end select end sub %> <% log_com = request("log_com") log_id = request("log_id") log_pwd = request("log_pwd") b_value = request("b_value") if b_value = 3 then Response.redirect "./b_list_new.asp?b_value=3" end if pg = request("pg") search_word = request("search_word") opt = request("opt") dim total_pg dim pg if (((b_value < 1) and (b_value > max_board)) or (b_value = "")) then b_value = 1 Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") check_board() htm_head_1() head_title() htm_head_2() log_check() sel_menu() print_title() table_head() bb_list() table_foot() htm_foot() cn.Close Set cn = Nothing sub bb_list() select case opt case "1" SQL = "select id_no, b_no, r_no, b_depth, b_id, b_name, b_email, convert(char(12), b_date, 2) as b_date1, " _ & "b_cnt, b_subject from " & board_name & " where b_id like '%" _ & search_word & "%' order by b_no desc, r_no asc" case "2" SQL = "select id_no, b_no, r_no, b_depth, b_id, b_name, b_email, convert(char(12), b_date, 2) as b_date1, " _ & "b_cnt, b_subject from " & board_name & " where b_subject like '%" _ & search_word & "%' order by b_no desc, r_no asc" case "3" SQL = "select id_no, b_no, r_no, b_depth, b_id, b_name, b_email, convert(char(12), b_date, 2) as b_date1, " _ & "b_cnt, b_subject from " & board_name & " where b_comment like '%" _ & search_word & "%' order by b_no desc, r_no asc" case else SQL = "select id_no, b_no, r_no, b_depth, b_id, b_name, b_email, convert(char(12), b_date, 2) as b_date1, " _ & "b_cnt, b_subject from " & board_name & " order by b_no desc, r_no asc" end select rs.Open SQL, cn, 1 if (rs.recordcount) then b_total = rs.recordcount if (pg = "") then pg = 1 total_pg = int(b_total/b_pg_size) if (b_total mod b_pg_size) then total_pg = total_pg + 1 rs.movefirst if (pg =< 1) then pg = 1 else rs.move (pg - 1) * b_pg_size end if else pg = 1 b_total = 0 total_pg = 1 end if for i=1 to b_pg_size if rs.EOF then exit for if rs("b_depth") then tt = " " for j=0 to rs("b_depth") tt = "  " & tt next select case b_form case 0 %> <%=rs("id_no")%>  ><%=rs("b_name")%> <%=tt%>&b_value=<%=b_value%>&pg=<%=pg%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>><%=rs("b_subject")%> <%=rs("b_date1")%> <%=rs("b_cnt")%>  <% case 1 %> <%=tt%> &b_value=<%=b_value%>&pg=<%=pg%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>><%=dot_dot(rs("b_subject"), 30 - (rs("b_depth")*1))%> <%=rs("b_date1")%> <% case 2 %> <%=rs("id_no")%>  ><%=rs("b_name")%> <%=tt%>&b_value=<%=b_value%>&pg=<%=pg%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>><%=rs("b_subject")%> <%=rs("b_date1")%> <%=rs("b_cnt")%>  <% case 3 %> <%=rs("id_no")%>  <%=tt%>&b_value=<%=b_value%>&pg=<%=pg%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>><%=rs("b_subject")%> <%=rs("b_date1")%> <%=rs("b_cnt")%>  <% end select tt = "" rs.movenext next rs.Close Set rs = Nothing end sub sub table_head() %> <% select case b_form case 0 %> <% case 1 %>
No. 이름 제목 날짜 읽기
<% case 2 %>
   
<% case 3 %>
No. 이름 제목 날짜 조회
<% end select end sub sub table_foot() %>
No. 제목 날짜 읽기

경고! 상담실에 상담과 관련없는 글은 정보통신윤리위원회의 스팸메일신고센타에 고발합니다. 

 

<% p_pg = pg - 1 n_pg = pg + 1 if (pg - 1) then response.write " " s_pg = pg - 5 e_pg = pg + 5 if (s_pg < 1) then s_pg = 1 if (e_pg > total_pg) then e_pg = total_pg for i=s_pg to e_pg %> &b_value=<%=b_value%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>><%=i%>  <% next if (total_pg - pg) then response.write " " %> <% select case b_write case 0 if (session("id_cmc") = "admin") then %> &pg=<%=pg%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>>  <% end if case 1 if (session("id_cmc") <> "") then %> &pg=<%=pg%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>>  <% end if case 2 %> &pg=<%=pg%>&opt=<%=opt%>&search_word=<%=search_word%>>  <% end select %>

>

메드시티 김수범박사의 사상체질의학상담실

중앙일보 헬스케어 상담실

닥터스 코리아 상담실

대한한의동통학회 상담실

한방건강샘 사상체질의학, 한의동통의학 상담실

크레피아 상담실

전문가친구들 Xpert 사상체질의학전문가 한의동통의학전문가 상담실

  

<% end sub %>